תנאי שימוש

עודכן 09.01.2023
 1. כללי
  • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט u-claimit.com (להלן: "האתר") שמופעל, מנוהל ובבעלותה של חברת אינטרקליימס בע"מ, המחזיקה במותג: רשת Claimit (להלן:"הרשת" או "אנחנו").
  • השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאיהשימוש") ולמדיניות הפרטיות של האתר (להלן:"מדיניות הפרטיות"), אשר יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמשים (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים") לבין המשרד (תנאי שימוש ומדיניות הגנת הפרטיות יכונו להלן ביחד: "תנאי השימוש"). על המשתמש לקרוא הוראות תנאי שימוש בעיון מלא לפני תחילת השימוש באתר.

שימוש באתר מהווה את הסכמתו של המשתמש לאמור בתנאי השימוש, וכן כי קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, הבין אותם והוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מביצוע כל שימוש באתר.

 • תנאי השימוש שלהלן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
 • האתר מיועד לשימוש של משתמשים בוגרים (18 שנים ומעלה) ואיננו מיועד לקטינים.
 • כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות מסמך זה.

 

 

 1. היחס בין המשתמשים לבין הר
  • האתר, המידע, החומרים והדעות הכלולים באתר זה מיועדים למידע כללי אודות הרשת ואינם מיועדים להוות ייעוץ מקצועי או משפטי, ואין להסתמך ולהתייחס למידע באתר כתחליף לייעוץ מקצועי ו/או משפטי. אין לבצע פעולות על בסיס מידע שנמצא באתר זה מבלי לפנות לייעוץ משפטי.
  • כל שאילתה, מסר, הוראה או הנחיה הנמסרים בדואר אלקטרוני, פקס או כל אמצעי אחר לא ייחשבו שהתקבלו, ולא יתגבשו יחסי נותן שירות-לקוח, אלא אם ורק לאחר שנחתם כתב התקשרות כדין בינך לבין Claimit .

 

 

 1. התוצאות אינן מובטחות
  • אתר זה עשוי לכלול תיאור אירועים בהם חברי הרשת ייצגו בהצלחה את לקוחותיהם. תוצאות האירועים תלויות בנסיבות ייחודיות ואינן מיועדות בשום אופן לשמש כתחזית לתוצאות הייצוג באירועים אחרים, ואין בהם כדי להציע כל סוג של הבטחה או התחייבות לתוצאות כלשהן, ואפילו תחת נסיבות דומות.

 

 

 1. שימושים אסורים

הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:

 • להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה;
 • להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של הרשת בכתב ומראש;
 • להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע;
 • לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר;
 • להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר;
 • לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר;
 • לעקוף את האמצעים בהם אנחנו משתמשים על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר;
 • להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של המשרד, לרבות קניין רוחני של הרשת;
 • למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר;
 • להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.
 1. קניין רוחני

במערכת היחסים בין המשתמש לבין הרשת, הרשת היא הבעלים של כל הקניין הרוחני באתר זה ובתוכן האתר (לרבות כל המידע והמסמכים המפורסמים באתר) ובין היתר אייקונים (icons), גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה.

 • ללא הסכמת הרשת מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי להעתיק (באופן מלא או חלקי), להעביר (באמצעים אלקטרוניים או בדרך אחרת), לשנות או להשתמש לכל מטרה שהיא בתכני אתר זה.
 • אין להסיר מהאתר ומהתכנים המפורסמים בו הודעות על זכויות יוצרים, קניין רוחני, הודעות משפטיות וכל מידע אחר לרבות מידע מזהה ממסמכים שהורדו מהאתר
 • אין באמור באתר, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בקניין רוחני של הרשת.

 

 

 1. היעדר אחריות
  • המידע המפורסם באתר הוא מידע כללי בלבד על בסיס  "AS-IS" ולשימוש שאינו מסחרי, ללא כל אחריות, והתחייבות מכל סוג שהוא, כולל אך לא רק אחריות שהמידע והתכנים יתאימו לכל מטרה לרבות למטרות המשתמש.
  • האתר, לרבות כל תוכן המוצג באתר אינו מהווה ואין לראות בו הצעה או הזמנה של הרשת וכל מי מטעמו לספק שירות כלשהו. כמו כן, התוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי בנושא כלשהו, ​​במישרין ובעקיפין.  המשתמש מתחייב לפנות לקבלת ייעוץ של עורך דין לטיפול בכל נושא משפטי.
  • הרשת משקיעה מאמצים לכלול תכנים מדויקים ומעודכנים באתר. עם זאת, הרשת אינה יכולה להבטיח  שהמידע המפורסם באתר מדויק, מלא או מתאים לכל מטרה שהיא. הרשת לא תישא בכל אחריות לרבות בכל הקשור לאחריות לדיוק, שלמות, נכונות, אמינות של התוכן הכלול באתר וכי התוכן משקף התפתחויות משפטיות עדכניות, תקדימים או חקיקה מעודכנת.
  • הרשת משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו ושירותיו, אולם השימוש באתר עשוי להיות מופרע, מופסק, מושהה או מעוכב, באופן קבוע או זמני.
  • הרשת (לרבות שותפים, עובדים, נציגים ועוד) לא יהיו אחראים לכל נזק (לרבות נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, כגון נזק עקב אובדן רווחים, אובדן נתונים ועוד) אשר ייגרמו למשתמש כתוצאה מ ו/או בקשר עם השימוש ו/או היעדר יכולת השימוש ו/או מתוצאות השימוש באתר, בתכנים הכלולים באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לוירוסי מחשב או תוכנות זדוניות אחרות על בסיס כל תיאוריה משפטית בין נזיקית, חוזית ואחרת. הסעד היחיד והבלעדי במקרה זה העומד למשתמש הוא לעזוב את האתר.
 2. קישורים לאתרים

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר הרשת איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, הרשת לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ולציית להן.

 

 1. הפרת תנאי השימוש והתחייבות לשיפוי

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את הרשת וכל מי מטעמה לרבות שותפים, עובדים, ונציגים בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תביעה, תשלום או הוצאה (ובכלל זה שכ"ט עו"ד) שנגרם לרשת בקשר עם הפרת תנאי השימוש.

 

 1. הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

 

 1. שינויים ועדכונים

הרשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים.

 

 1. שונות
  • במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את החלק של אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.
  • אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
  • הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, להוסיף או להסיר תכנים וכן להשעות או להפסיק את פעילות האתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.
  • אין המשתמש רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר.
 2. יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאי השימוש, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected].

עודכן לאחרונה ביום 28/12/22.

היי, רוצה לבדוק מה הסיכויים שלך לזכות בתביעת פיצויים?

כמה שאלות קצרות והצוות שלנו יידע להמליץ לך על הצעד הבא

בתור התחלה, נשמח להכיר אותך:
איפה בעולם קרתה הפגיעה?
מתי נפגעת?
מה מקור הפגיעה?
מה הנזק העיקרי שנגרם?